Hạng mục thi công: 
- Điện thoại khách sạn

Hạng mục thi công: 
- Điện thoại khách sạn

Hạng mục thi công: 
- Điện thoại khách sạn

Hạng mục thi công: 
- Hotel phone System
- Access Control

Hạng mục thi công: 
Hotel phone System.

Hạng mục thi công: 
- Hotel phone System
- PBX System

Hạng mục thi công:
- Hotel phone System
- Pbx system