Hạng mục thi công:
- Fiber Network
- Pbx System
- PA System
- CCTV System

Introduction:
Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam (VBL) được thành lập vào ngày 9/12/1991, giữa Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) và Công ty Asia Pacific Breweries Ltd. (“APB”) - nay là Công ty Heineken Asia Pacific Pte Limited (HEINEKEN Châu Á Thái Bình Dương).

Hạng mục thi công:
- Hotel phone System
- NEC Pbx System
- Computer Network
- Data Center